Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

PHÁP GIỚI CỦA THANH VĂN, A LA HÁN

A LA HÁN, BÍCH CHI PHẬT, ĐÂY LÀ TIỂU THỪA

A LA HÁN, BÍCH CHI PHẬT, ĐÂY LÀ TIỂU THỪA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MƯỜI PHÁP GIỚI - TẬP NĂM - PHÁP GIỚI CỦA THANH VĂN

MƯỜI PHÁP GIỚI - TẬP NĂM - PHÁP GIỚI CỦA THANH VĂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

BẠN ĐOẠN DỨT THAM SÂN SI THÌ BẠN CHỨNG ĐƯỢC A LA HÁN

BẠN ĐOẠN DỨT THAM SÂN SI THÌ BẠN CHỨNG ĐƯỢC A LA HÁN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ KIẾN TƯ PHIỀN NÃO SẼ THÀNH TỰU A LA HÁN

BUÔNG BỎ KIẾN TƯ PHIỀN NÃO SẼ THÀNH TỰU A LA HÁN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NƯƠNG THEO GIỚI LUẬT TU HÀNH, CÓ THỂ CHỨNG QUẢ A LA HÁN

NƯƠNG THEO GIỚI LUẬT TU HÀNH, CÓ THỂ CHỨNG QUẢ A LA HÁN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HÀNG A LA HÁN, ĐẠT ĐƯỢC TRÍ HUỆ LÀ NHẤT THIẾT TRÍ

HÀNG A LA HÁN, ĐẠT ĐƯỢC TRÍ HUỆ LÀ NHẤT THIẾT TRÍ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TIỂU THÁNH TRÍ GIẢ LÀ A LA HÁN

TIỂU THÁNH TRÍ GIẢ LÀ A LA HÁN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

A LA HÁN CHẲNG CÒN CHẤP TRƯỚC, NHƯNG CÒN CÓ PHÂN BIỆT

A LA HÁN CHẲNG CÒN CHẤP TRƯỚC, NHƯNG CÒN CÓ PHÂN BIỆT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

A LA HÁN ĐÃ ĐOẠN TẬN KIẾN TƯ PHIỀN NÃO

A LA HÁN ĐÃ ĐOẠN TẬN KIẾN TƯ PHIỀN NÃO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không