Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

PHÁP MÔN BẤT NHỊ LÀ QUÝ VỊ THẤY PHÁP THÂN