Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

PHÁP MÔN THÀNH TỰU NGAY TRONG MỘT ĐỜI, CÔNG ĐỨC XUẤT GIA LÀ Ở CHỖ NÀY

PHÁP MÔN THÀNH TỰU NGAY TRONG MỘT ĐỜI, CÔNG ĐỨC XUẤT GIA LÀ Ở CHỖ NÀY