Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ PHÁP NGỮ CỦA BỒ TÁT GIÁC MINH DIỆU HẠNH

✯ LỜI KHAI THỊ CỦA BỒ TÁT GIÁC MINH DIỆU HẠNH

✯ LỜI KHAI THỊ CỦA BỒ TÁT GIÁC MINH DIỆU HẠNH

Giảng giải: Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

✯ TÂY PHƯƠNG XÁC CHỈ

✯ TÂY PHƯƠNG XÁC CHỈ

Giảng giải: Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh
Kết tập: Cư Sĩ Thường Nhiếp

Số bài: 2