Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ PHÁP NGỮ CỦA BỒ TÁT LONG THỌ

✯ LỜI KHAI THỊ CỦA  BỒ TÁT LONG THỌ

✯ LỜI KHAI THỊ CỦA BỒ TÁT LONG THỌ

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

✯ KHAI THỊ NIỆM PHẬT

✯ KHAI THỊ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

✯ ĐƯỜNG VỀ CỰC LẠC

✯ ĐƯỜNG VỀ CỰC LẠC

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

✯ NIỆM PHẬT LÀ THẾ NÀO?

✯ NIỆM PHẬT LÀ THẾ NÀO?

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ