Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ

ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ

ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ

Kết tập: Đệ tử Đại Sư Liên Trì

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

Số bài: 4
TỊNH ĐỘ VỰNG NGỮ

TỊNH ĐỘ VỰNG NGỮ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

Số bài: 37
LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH

LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

Số bài: 223
TRÚC SONG TÙY BÚT

TRÚC SONG TÙY BÚT

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

Số bài: 320
GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XUẤT GIA

GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XUẤT GIA

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

Số bài: 4