Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ TRÍ GIẢ

✯ TỊNH ĐỘ THẬP NGHỊ LUẬN

✯ TỊNH ĐỘ THẬP NGHỊ LUẬN

Giảng giải: Đại Sư Trí Giả
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Số bài: 5