Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ ƯU ĐÀM

✯ LIÊN TÔNG BẢO GIÁM

✯ LIÊN TÔNG BẢO GIÁM

Giảng giải: Đại Sư Ưu Đàm
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

Số bài: 12