Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ VĨNH MINH DIÊN THỌ

ĐẠI SƯ VĨNH MINH DIÊN THỌ * LIÊN TÔNG LỤC TỔ

ĐẠI SƯ VĨNH MINH DIÊN THỌ * LIÊN TÔNG LỤC TỔ

Kết tập: Đệ tử Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ

LUẬN THIỀN TỊNH SONG TU CỦA NGÀI VĨNH MINH DIÊN THỌ

LUẬN THIỀN TỊNH SONG TU CỦA NGÀI VĨNH MINH DIÊN THỌ

Giảng giải: Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ

Số bài: 3
DUY TÂM QUYẾT

DUY TÂM QUYẾT

Giảng giải: Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ