Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ VĨNH MINH DIÊN THỌ

DUY TÂM QUYẾT

DUY TÂM QUYẾT

Giảng giải: Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ