Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN

✯ HƯ VÂN NIÊN PHỔ - THƠM NGÁT HƯƠNG LAN

✯ HƯ VÂN NIÊN PHỔ - THƠM NGÁT HƯƠNG LAN

Giảng giải: Hòa Thượng Hư Vân
Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Hư Vân
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Chùa Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 7
✯ ĐƯỜNG MÂY TRÊN ĐẤT HOA

✯ ĐƯỜNG MÂY TRÊN ĐẤT HOA

Giảng giải: Hòa Thượng Hư Vân
Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Hư Vân
Việt dịch: Ban phiên dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 10
✯ HÒA THƯỢNG HƯ VÂN KHAI THỊ NIỆM PHẬT

✯ HÒA THƯỢNG HƯ VÂN KHAI THỊ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Hư Vân
Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Hư Vân
Việt dịch: Ban phiên dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

✯ BÀI CA TÚI DA

✯ BÀI CA TÚI DA

Tác giả: Hòa Thượng Hư Vân
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

✯ PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN

✯ PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Hư Vân
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

Số bài: 92