Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM

✯ LƯỢC THUẬT HÀNH TRẠNG CỦA HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM

✯ LƯỢC THUẬT HÀNH TRẠNG CỦA HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Quảng Khâm
Việt dịch: Ni Chúng Tự Viện Vĩnh Minh Lâm Đồnng

Số bài: 15
✯ CẨM NANG TU ĐẠO

✯ CẨM NANG TU ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Quảng Khâm
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 11