Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ PHÁP NGỮ CỦA LỤC TỔ HUỆ NĂNG

✯ KINH PHÁP BẢO ĐÀN

✯ KINH PHÁP BẢO ĐÀN

Giảng giải: Lục Tổ Huệ Năng
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực