Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

PHÁP VẬN CỦA PHẬT LÀ MƯỜI HAI NGÀN NĂM. ĐẾN LÚC MƯỜI HAI NGÀN NĂM KINH ĐIỂN SẼ BIẾN MẤT HẾT

0