Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

PHẬT BỒ TÁT Ở TRONG THAI MẸ ĐÃ THUYẾT PHÁP ĐỘ CHÚNG SANH

THỌ TRÌ LÀ Y GIÁO, THÂN NGỮ Ý BA LUÂN GIÁO HOÁ

THỌ TRÌ LÀ Y GIÁO, THÂN NGỮ Ý BA LUÂN GIÁO HOÁ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG SANH TRONG CÕI NÀY ƯƠNG NGẠNH KHÓ GIÁO HOÁ

CHÚNG SANH TRONG CÕI NÀY ƯƠNG NGẠNH KHÓ GIÁO HOÁ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CỔ THÁNH TIÊN HIỀN GIÁO HÓA CHÚNG SANH, VÌ SAO PHẢI DẠY?

CỔ THÁNH TIÊN HIỀN GIÁO HÓA CHÚNG SANH, VÌ SAO PHẢI DẠY?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG TỰ NGĂN CHẶN E SỢ, RẤT KHÓ GIÁO HÓA HÀNG PHỤC

KHÔNG TỰ NGĂN CHẶN E SỢ, RẤT KHÓ GIÁO HÓA HÀNG PHỤC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HOÁ ĐỘ CHÚNG SANH CŨNG LÀ TUỲ TÂM MÀ ỨNG LƯỢNG

HOÁ ĐỘ CHÚNG SANH CŨNG LÀ TUỲ TÂM MÀ ỨNG LƯỢNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHIÊU SỐ MỘT ĐỂ CHƯ PHẬT NHƯ LAI PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

CHIÊU SỐ MỘT ĐỂ CHƯ PHẬT NHƯ LAI PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không