Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

PHÁT KHỞI TINH TẤN, HỘ TRÌ HẾT THẢY CHÁNH PHÁP

PHÁT KHỞI TINH TẤN,

HỘ TRÌ HẾT THẢY CHÁNH PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Tinh tấn khó đạt phi thường. Tấn là tiến bộ, vĩnh viễn không lùi sụt. Tiến bộ cần phải tinh chuyên ròng, tinh thuần chuyên nhất, chẳng xen tạp. Đó gọi là tinh tấn.

Phổ hộ Chánh Pháp cũng lại hết sức trọng yếu, bất cứ hết thảy pháp nào do Chư Phật, Bồ Tát nói ra, ta đều dùng tấm lòng chân thành để ủng hộ, trọn chẳng vì mình Tu Tịnh Độ bèn chỉ hộ trì pháp Tịnh Độ, kẻ khác Tham Thiền mình bèn chê bai thì là lầm mất rồi.

Như thế là Quý Vị chẳng hộ trì người ấy rồi. Đối với hết thảy các pháp do Đức Phật Như Lai đã nói đều phải dùng tâm bình đẳng, tâm chân thành để hộ trì, như vậy mới là đúng.

Giống như trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử tham học năm mươi ba lần, Quý Vị xem: Năm mươi ba vị thiện tri thức, mỗi người chỉ tu có một Pháp Môn, nhưng đối với tất cả các Pháp Môn bọn họ đều thán thán, quyết định chẳng hề phỉ báng. Đấy là phổ hộ Chánh Pháp, chúng ta phải học theo.

***