Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC CỦA BA QUY Y, NĂM GIỚI, TỪ TÂM VÀ NHÀM CHÁN

0