Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM MỘT - PHẨM THẾ CHỦ DIỆU NGHIÊM

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM MỘT - PHẨM THẾ CHỦ DIỆU NGHIÊM

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh

Số bài: 17
❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM HAI - PHẨM NHƯ LAI HIỆN TƯỚNG

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM HAI - PHẨM NHƯ LAI HIỆN TƯỚNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM BA - PHẨM PHỔ HIỀN TAM MUỘI

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM BA - PHẨM PHỔ HIỀN TAM MUỘI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM BỐN - PHẨM THẾ GIỚI THÀNH TỰU

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM BỐN - PHẨM THẾ GIỚI THÀNH TỰU

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM NĂM - PHẨM THẾ GIỚI HOA TẠNG

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM NĂM - PHẨM THẾ GIỚI HOA TẠNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh

Số bài: 4
❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM SÁU - PHẨM TỲ LÔ GIÁ NA

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM SÁU - PHẨM TỲ LÔ GIÁ NA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM BẢY - PHẨM DANH HIỆU NHƯ LAI

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM BẢY - PHẨM DANH HIỆU NHƯ LAI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM TÁM - PHẨM BỐN THÁNH ÐẾ

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM TÁM - PHẨM BỐN THÁNH ÐẾ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM CHÍN - PHẨM QUANG MINH GIÁC

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM CHÍN - PHẨM QUANG MINH GIÁC

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI - PHẨM BỒ TÁT VẤN MINH

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI - PHẨM BỒ TÁT VẤN MINH

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh

Số bài: 2
❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI MỘT - PHẨM TỊNH HẠNH

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI MỘT - PHẨM TỊNH HẠNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh

Số bài: 2
❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI HAI - PHẨM HIỀN THỦ

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI HAI - PHẨM HIỀN THỦ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh

Số bài: 5
❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI NĂM - PHẨM THẬP TRỤ

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI NĂM - PHẨM THẬP TRỤ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh

Số bài: 5
❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI SÁU - PHẨM PHẠM HẠNH

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI SÁU - PHẨM PHẠM HẠNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh

Số bài: 5
❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI TÁM - PHẨM MINH PHÁP

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI TÁM - PHẨM MINH PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh