Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - LỜI TỰA

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - LỜI TỰA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - PHẨM MỘT - PHẨM THẦN THÔNG TRÊN CUNG TRỜI ĐAO LỢI

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - PHẨM MỘT - PHẨM THẦN THÔNG TRÊN CUNG TRỜI ĐAO LỢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 2
✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - PHẨM HAI - PHẨM PHÂN THÂN TẬP HỘI

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - PHẨM HAI - PHẨM PHÂN THÂN TẬP HỘI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - PHẨM BA - PHẨM QUẦN CHÚNG SANH NGHIỆP DUYÊN

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - PHẨM BA - PHẨM QUẦN CHÚNG SANH NGHIỆP DUYÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - PHẨM BỐN - PHẨM NGHIỆP CẢM CỦA CHÚNG SANH Ở CÕI DIÊM PHÙ

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - PHẨM BỐN - PHẨM NGHIỆP CẢM CỦA CHÚNG SANH Ở CÕI DIÊM PHÙ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - PHẨM NĂM - PHẨM DANH HIỆU CỦA ĐỊA NGỤC

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - PHẨM NĂM - PHẨM DANH HIỆU CỦA ĐỊA NGỤC

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - PHẨM SÁU - PHẨM NHƯ LAI TÁN THÁN

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - PHẨM SÁU - PHẨM NHƯ LAI TÁN THÁN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - PHẨM BẢY - PHẨM LỢI ÍCH CHO CẢ KẺ CÒN NGƯỜI MẤT

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - PHẨM BẢY - PHẨM LỢI ÍCH CHO CẢ KẺ CÒN NGƯỜI MẤT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - PHẨM TÁM - PHẨM CÁC VUA DIÊM LA VÀ QUYẾN THUỘC KHEN NGỢI

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - PHẨM TÁM - PHẨM CÁC VUA DIÊM LA VÀ QUYẾN THUỘC KHEN NGỢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - PHẨM CHÍN - PHẨM XƯNG DANH HIỆU CHƯ PHẬT

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - PHẨM CHÍN - PHẨM XƯNG DANH HIỆU CHƯ PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI - PHẨM NHÂN DUYÊN VÀ SỰ SO SÁNH CÔNG ĐỨC BỐ THÍ

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI - PHẨM NHÂN DUYÊN VÀ SỰ SO SÁNH CÔNG ĐỨC BỐ THÍ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI MỘT - PHẨM ĐỊA THẦN HỘ PHÁP

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI MỘT - PHẨM ĐỊA THẦN HỘ PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI HAI - PHẨM THẤY NGHE ĐỀU ĐƯỢC LỢI ÍCH

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI HAI - PHẨM THẤY NGHE ĐỀU ĐƯỢC LỢI ÍCH

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI BA - PHẨM GIAO PHÓ CHO TRỜI NGƯỜI

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI BA - PHẨM GIAO PHÓ CHO TRỜI NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI BỐN - KỆ TÁN

✯ PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI BỐN - KỆ TÁN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành