Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - GIẢI THÍCH TÊN KINH

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - GIẢI THÍCH TÊN KINH

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM MỘT - PHẨM TỰA

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM MỘT - PHẨM TỰA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

Số bài: 3
✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM HAI - PHƯƠNG TIỆN

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM HAI - PHƯƠNG TIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

Số bài: 2
✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM BA - PHẨM THÍ DỤ

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM BA - PHẨM THÍ DỤ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

Số bài: 2
✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM BỐN - PHẨM TIN HIỂU

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM BỐN - PHẨM TIN HIỂU

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM NĂM - PHẨM DƯỢC THẢO DỤ

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM NĂM - PHẨM DƯỢC THẢO DỤ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM SÁU - PHẨM THỌ KÝ

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM SÁU - PHẨM THỌ KÝ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM BẢY - PHẨM HÓA THÀNH DỤ

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM BẢY - PHẨM HÓA THÀNH DỤ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM TÁM - PHẨM THỌ KÝ CHO NĂM TRĂM VỊ ĐỆ TỬ

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM TÁM - PHẨM THỌ KÝ CHO NĂM TRĂM VỊ ĐỆ TỬ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM CHÍN - PHẨM THỌ KÝ CHO BẬC HỮU HỌC VÀ VÔ HỌC

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM CHÍN - PHẨM THỌ KÝ CHO BẬC HỮU HỌC VÀ VÔ HỌC

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI - PHẨM PHÁP SƯ

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI - PHẨM PHÁP SƯ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI MỘT - PHẨM THẤY BẢO THÁP

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI MỘT - PHẨM THẤY BẢO THÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI HAI - PHẨM ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI HAI - PHẨM ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI BA - PHẨM KHUYÊN TRÌ

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI BA - PHẨM KHUYÊN TRÌ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI BỐN - PHẨM AN LẠC HẠNH

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI BỐN - PHẨM AN LẠC HẠNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI NĂM - PHẨM TỪ DƯỚI ĐẤT VỌT LÊN

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI NĂM - PHẨM TỪ DƯỚI ĐẤT VỌT LÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI SÁU - PHẨM THỌ LƯỢNG CỦA NHƯ LAI

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI SÁU - PHẨM THỌ LƯỢNG CỦA NHƯ LAI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI BẢY - PHẨM PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI BẢY - PHẨM PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI TÁM - PHẨM TÙY HỶ CÔNG ĐỨC

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI TÁM - PHẨM TÙY HỶ CÔNG ĐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI CHÍN - PHẨM CÔNG ĐỨC PHÁP SƯ

✯ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI - PHẨM MƯỜI CHÍN - PHẨM CÔNG ĐỨC PHÁP SƯ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định