Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ GIẢNG GIẢI

✯ PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ GIẢNG GIẢI - TẬP MỘT

✯ PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ GIẢNG GIẢI - TẬP MỘT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

✯ PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ GIẢNG GIẢI - TẬP HAI

✯ PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ GIẢNG GIẢI - TẬP HAI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

✯ PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ GIẢNG GIẢI - TẬP BA

✯ PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ GIẢNG GIẢI - TẬP BA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

✯ PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ GIẢNG GIẢI - TẬP BỐN

✯ PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ GIẢNG GIẢI - TẬP BỐN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt