Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIÁC NGHĨA ĐOẠN NGHI

✯ PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIÁC NGHĨA ĐOẠN NGHI - TẬP MỘT

✯ PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIÁC NGHĨA ĐOẠN NGHI - TẬP MỘT

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Hiển

✯ PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIÁC NGHĨA ĐOẠN NGHI - TẬP HAI

✯ PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIÁC NGHĨA ĐOẠN NGHI - TẬP HAI

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Hiển

✯ PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIÁC NGHĨA ĐOẠN NGHI - TẬP BA

✯ PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIÁC NGHĨA ĐOẠN NGHI - TẬP BA

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Hiển

✯ PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIÁC NGHĨA ĐOẠN NGHI - TẬP BỐN

✯ PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIÁC NGHĨA ĐOẠN NGHI - TẬP BỐN

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Hiển