Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG - PHẦN MỘT

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG - PHẦN MỘT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG - PHẦN HAI

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG - PHẦN HAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG - PHẦN BA

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG - PHẦN BA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG - PHẦN BỐN

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG - PHẦN BỐN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG - PHẦN NĂM

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG - PHẦN NĂM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy