Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP MỘT

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP MỘT

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Sa Môn Thích Trí Minh

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP HAI

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP HAI

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Sa Môn Thích Trí Minh

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP BA

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP BA

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Sa Môn Thích Trí Minh

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP BỐN

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP BỐN

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Sa Môn Thích Trí Minh

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP NĂM

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP NĂM

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Sa Môn Thích Trí Minh

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP SÁU

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP SÁU

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Sa Môn Thích Trí Minh

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP BẢY

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP BẢY

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Sa Môn Thích Trí Minh

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP TÁM

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP TÁM

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Sa Môn Thích Trí Minh

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP CHÍN

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP CHÍN

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Sa Môn Thích Trí Minh

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Sa Môn Thích Trí Minh

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI MỘT

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI MỘT

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Sa Môn Thích Trí Minh

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI HAI

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI HAI

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Sa Môn Thích Trí Minh

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI BA

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI BA

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Sa Môn Thích Trí Minh

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI BỐN

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI BỐN

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Sa Môn Thích Trí Minh

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI NĂM

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI NĂM

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Sa Môn Thích Trí Minh

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI SÁU

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI SÁU

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Sa Môn Thích Trí Minh

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI BẢY

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI BẢY

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Sa Môn Thích Trí Minh

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI TÁM

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI TÁM

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Sa Môn Thích Trí Minh

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI CHÍN

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI CHÍN

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Sa Môn Thích Trí Minh

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP HAI MƯƠI

✯ PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ - TẬP HAI MƯƠI

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Sa Môn Thích Trí Minh