Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

0