Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN YẾU SỚ TINH HOA

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN YẾU SỚ TINH HOA - TẬP MỘT

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN YẾU SỚ TINH HOA - TẬP MỘT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN YẾU SỚ TINH HOA - TẬP HAI

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN YẾU SỚ TINH HOA - TẬP HAI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN YẾU SỚ TINH HOA - TẬP BA

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN YẾU SỚ TINH HOA - TẬP BA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không