Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

PHƯỚC BÁO DO CHÍNH MÌNH TU, THỌ MẠNG TỰ NHIÊN KÉO DÀI

THỌ MẠNG TỪ ĐÂU MÀ ĐẾN? TỪ NGHIỆP LỰC MÀ ĐẾN

THỌ MẠNG TỪ ĐÂU MÀ ĐẾN? TỪ NGHIỆP LỰC MÀ ĐẾN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI TRONG CÕI TÂY PHƯƠNG THỌ MẠNG VÔ LƯỢNG

NGƯỜI TRONG CÕI TÂY PHƯƠNG THỌ MẠNG VÔ LƯỢNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TUỔI THỌ CẦN CAO, KHÔNG CẦN GIÀ

TUỔI THỌ CẦN CAO, KHÔNG CẦN GIÀ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHƯỚC BÁO CỦA NGƯỜI BÂY GIỜ LÀ GIẢ KHÔNG PHẢI THẬT

PHƯỚC BÁO CỦA NGƯỜI BÂY GIỜ LÀ GIẢ KHÔNG PHẢI THẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ THỌ MẠNG TRƯỜNG CỬU KHÔNG THỂ XƯNG TÍNH

ĐÂY LÀ THỌ MẠNG TRƯỜNG CỬU KHÔNG THỂ XƯNG TÍNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không