Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

❁ PHƯỚC BÁO DO CHÍNH MÌNH TU, THỌ MẠNG TỰ NHIÊN KÉO DÀI

❁ THỌ MẠNG ẤY LÀ VÔ LƯỢNG THỌ

❁ THỌ MẠNG ẤY LÀ VÔ LƯỢNG THỌ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ NGUYÊN NHÂN LÀM GIẢM TUỔI THỌ CỦA CON NGƯỜI

❁ NGUYÊN NHÂN LÀM GIẢM TUỔI THỌ CỦA CON NGƯỜI

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức