Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

QUÁ NỬA NGƯỜI HỌC PHẬT CÓ NHẬN THỨC SAI LẦM