Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP MỘT

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP MỘT

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP HAI

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP HAI

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP BA

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP BA

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP BỐN

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP BỐN

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP NĂM

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP NĂM

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP SÁU

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP SÁU

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP BẢY

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP BẢY

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP TÁM

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP TÁM

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP CHÍN

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP CHÍN

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI MỘT

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI MỘT

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI HAI

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI HAI

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI BA

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI BA

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI BỐN

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI BỐN

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI NĂM

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI NĂM

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI SÁU

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI SÁU

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI BẢY

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI BẢY

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI TÁM

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI TÁM

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI CHÍN

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP MƯỜI CHÍN

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP HAI MƯƠI

✯ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ - TẬP HAI MƯƠI

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa