Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

QUÝ VỊ THẤY SAI, NGHĨ SAI, LÀM SAI NÊN CHÚT LẤY QUẢ BÁO BẤT THIỆN