Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

BẢN THÂN CÓ TỘI THÌ PHÁT LỒ SÁM HỐI VÀ SỬA ĐỔI TỰ LÀM MỚI

NHÂN QUẢ BÁO ỨNG KHÔNG SAI CHÚT NÀO

NHÂN QUẢ BÁO ỨNG KHÔNG SAI CHÚT NÀO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TÂM CHÚNG TA VỚI PHẬT LÀ MỘT, LÀM GÌ CÓ SAI BIỆT

TÂM CHÚNG TA VỚI PHẬT LÀ MỘT, LÀM GÌ CÓ SAI BIỆT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

ĐÓ LÀ MIỆNG ĐÚNG TÂM SAI, CHẲNG THỂ THÀNH CÔNG

ĐÓ LÀ MIỆNG ĐÚNG TÂM SAI, CHẲNG THỂ THÀNH CÔNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

QUÁ NỬA NGƯỜI HỌC PHẬT CÓ NHẬN THỨC SAI LẦM

QUÁ NỬA NGƯỜI HỌC PHẬT CÓ NHẬN THỨC SAI LẦM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không