Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

BẢN THÂN CÓ TỘI THÌ PHÁT LỒ SÁM HỐI VÀ SỬA ĐỔI TỰ LÀM MỚI

MỞ MIỆNG LIỀN TRẬT, ĐỘNG NIỆM LIỀN SAI

MỞ MIỆNG LIỀN TRẬT, ĐỘNG NIỆM LIỀN SAI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

CÒN MUỐN KHỐNG CHẾ, MUỐN CHIẾM HỮU VẬY LÀ SAI

CÒN MUỐN KHỐNG CHẾ, MUỐN CHIẾM HỮU VẬY LÀ SAI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

VÔ MINH PHIỀN NÃO. CHE LẤP, GIỐNG NHƯ MẮT MÙ

VÔ MINH PHIỀN NÃO. CHE LẤP, GIỐNG NHƯ MẮT MÙ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

SAI LẦM CỦA CHÚNG TA LÀ GÌ? CỐNG CAO NGÃ MẠN

SAI LẦM CỦA CHÚNG TA LÀ GÌ? CỐNG CAO NGÃ MẠN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

NGHIỆP ĐÃ TẠO MUÔN NGÀN SAI KHÁC, NÓI CHẲNG HẾT

NGHIỆP ĐÃ TẠO MUÔN NGÀN SAI KHÁC, NÓI CHẲNG HẾT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không