Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ SỰ LỢI ÍCH CỦA ĂN CHAY