Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ TÂM TA LẪN HÀNH VI ĐỀU TỐT ĐẸP, Ở NƠI ĐÂU, NƠI ẤY CHẲNG CÓ TAI NẠN

✯ LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT QUA TAI NẠN?

✯ LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT QUA TAI NẠN?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ