Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ TÂM THANH TỊNH RỒI, THÂN NHẤT ĐỊNH THANH TỊNH

✯ TÂM THANH TỊNH GIỚI LIỀN THANH TỊNH

✯ TÂM THANH TỊNH GIỚI LIỀN THANH TỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ A DI ĐÀ LÀ VÀO TỪ CỬA TỊNH, TU TÂM THANH TỊNH

✯ A DI ĐÀ LÀ VÀO TỪ CỬA TỊNH, TU TÂM THANH TỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không