Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

TÂM THANH TỊNH THÌ CÓ THỂ THẤY ĐƯỢC PHẬT QUANG

VÌ SAO CÁC NGÀI CÓ THỂ ĐƯỢC TÂM THANH TỊNH?

VÌ SAO CÁC NGÀI CÓ THỂ ĐƯỢC TÂM THANH TỊNH?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LÀM THẾ NÀO TU TÂM THANH TỊNH?

LÀM THẾ NÀO TU TÂM THANH TỊNH?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUÝ VỊ PHẢI NHỚ, TÂM NIỆM PHẬT LÀ TÂM THANH TỊNH

QUÝ VỊ PHẢI NHỚ, TÂM NIỆM PHẬT LÀ TÂM THANH TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM THANH TỊNH HIỆN TIỀN LÀ VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC

TÂM THANH TỊNH HIỆN TIỀN LÀ VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM THANH TỊNH KHỞI LÊN TÁC DỤNG CHÍNH LÀ TRÍ TUỆ

TÂM THANH TỊNH KHỞI LÊN TÁC DỤNG CHÍNH LÀ TRÍ TUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CĂN BẢN CỦA TỊNH TÔNG CHÚNG TA LÀ GÌ? LÀ TÂM THANH TỊNH

CĂN BẢN CỦA TỊNH TÔNG CHÚNG TA LÀ GÌ? LÀ TÂM THANH TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM THANH TỊNH CÓ THỂ SINH RA MUÔN PHÁP, ĐẤY LÀ CĂN BẢN

TÂM THANH TỊNH CÓ THỂ SINH RA MUÔN PHÁP, ĐẤY LÀ CĂN BẢN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không