Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

TÂM THANH TỊNH THÌ CÓ THỂ THẤY ĐƯỢC PHẬT QUANG

LỢI ÍCH CỦA PHẬT QUANG

LỢI ÍCH CỦA PHẬT QUANG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LỢI ÍCH CỦA PHẬT QUANG CHIẾU DIỆU

LỢI ÍCH CỦA PHẬT QUANG CHIẾU DIỆU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MỌI LÚC MỌI NƠI ĐỀU ĐANG TẮM GỘI TRONG PHẬT QUANG

MỌI LÚC MỌI NƠI ĐỀU ĐANG TẮM GỘI TRONG PHẬT QUANG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM THANH TỊNH BÈN CÙNG VỚI HẾT THẢY PHÁP BÌNH ĐẲNG

TÂM THANH TỊNH BÈN CÙNG VỚI HẾT THẢY PHÁP BÌNH ĐẲNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM THANH TỊNH LÀ CHÂN TÂM CỦA CHÍNH CHÚNG TA

TÂM THANH TỊNH LÀ CHÂN TÂM CỦA CHÍNH CHÚNG TA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM THANH TỊNH THÌ CÓ THỂ THẤY ĐƯỢC PHẬT QUANG

TÂM THANH TỊNH THÌ CÓ THỂ THẤY ĐƯỢC PHẬT QUANG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM THANH TỊNH TRỌNG YẾU DƯỜNG ẤY

TÂM THANH TỊNH TRỌNG YẾU DƯỜNG ẤY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỊNH HẠNH TU TỪ ĐÂU? TỪ TÂM THANH TỊNH MÀ TU

TỊNH HẠNH TU TỪ ĐÂU? TỪ TÂM THANH TỊNH MÀ TU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP THÂN ĐẠI SĨ, PHẦN CHỨNG PHẬT QUANG

PHÁP THÂN ĐẠI SĨ, PHẦN CHỨNG PHẬT QUANG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

A DI ĐÀ LÀ VÀO TỪ CỬA TỊNH, TU TÂM THANH TỊNH

A DI ĐÀ LÀ VÀO TỪ CỬA TỊNH, TU TÂM THANH TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG THANH TỊNH TỨC LÀ ĐÃ TRÁI NGƯỢC VỚI CƯƠNG LĨNH

KHÔNG THANH TỊNH TỨC LÀ ĐÃ TRÁI NGƯỢC VỚI CƯƠNG LĨNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không