Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

THẬT SỰ NHẬN THỨC THÌ MỚI CHẲNG BỊ DAO ĐỘNG BỞI NHỮNG PHÁP MÔN KHÁC

THẬT SỰ NHẬN THỨC THÌ MỚI CHẲNG BỊ DAO ĐỘNG BỞI NHỮNG PHÁP MÔN KHÁC