Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

THẬT SỰ SIẾT LẠI SO ĐO, KHĂNG KHĂNG TU PHÁP MÔN NÀY, CHẲNG AI KHÔNG THÀNH TỰU