Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

THẾ TÔN MỘT ĐỜI CHỈ CÓ GIÁO DỤC, CHỈ CÓ GIÁO DỤC