Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

THỌ TRÌ LÀ Y GIÁO, THÂN NGỮ Ý BA LUÂN GIÁO HOÁ

0