Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ TÔN GIẢ MA HA CA DIẾP VÀ ĐẠI HỘI KẾT TẬP KINH ĐIỂN