Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

TRIỂN KHAI BỘ KINH NÀY LÀ TẤT CẢ KINH ĐIỂN

0