Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MỘT - LỜI DỊCH GIẢ

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MỘT - LỜI DỊCH GIẢ

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP HAI - BÀI TỰA CỦA PHÁP SƯ THÍCH HUỆ ĐẠT

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP HAI - BÀI TỰA CỦA PHÁP SƯ THÍCH HUỆ ĐẠT

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP BA - HẬU TẦN THÍCH TĂNG TRIỆU Ở TRƯỜNG AN SÁNG TÁC

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP BA - HẬU TẦN THÍCH TĂNG TRIỆU Ở TRƯỜNG AN SÁNG TÁC

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP BỐN - TÔNG BẢN NGHĨA

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP BỐN - TÔNG BẢN NGHĨA

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP NĂM - VẬT BẤT THIÊN

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP NĂM - VẬT BẤT THIÊN

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP SÁU - BẤT CHÂN KHÔNG

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP SÁU - BẤT CHÂN KHÔNG

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP BẢY - BÁT NHÃ VÔ TRI TIỂU DẪN

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP BẢY - BÁT NHÃ VÔ TRI TIỂU DẪN

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP TÁM - THƯ CỦA LƯU DI DÂN

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP TÁM - THƯ CỦA LƯU DI DÂN

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP CHÍN - THƯ CỦA TĂNG TRIỆU TRẢ LỜI LƯU DI DÂN

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP CHÍN - THƯ CỦA TĂNG TRIỆU TRẢ LỜI LƯU DI DÂN

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI - NIẾT BÀN VÔ DANH

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI - NIẾT BÀN VÔ DANH

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI MỘT - BIỂU VĂN TRÌNH VUA TẦN

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI MỘT - BIỂU VĂN TRÌNH VUA TẦN

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI HAI - KHAI TÔNG RÕ NGHĨA

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI HAI - KHAI TÔNG RÕ NGHĨA

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI BA - TẦM THỂ LẬP DANH

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI BA - TẦM THỂ LẬP DANH

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI BỐN - LẬP THỂ VÔ DANH

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI BỐN - LẬP THỂ VÔ DANH

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI NĂM - TRÁCH VẤN LUẬN CỨ

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI NĂM - TRÁCH VẤN LUẬN CỨ

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI SÁU - SIÊU CẢNH HỮU VÔ

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI SÁU - SIÊU CẢNH HỮU VÔ

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI BẢY - SƯU TẦM HUYỀN DIỆU

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI BẢY - SƯU TẦM HUYỀN DIỆU

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI TÁM - DIỆU ĐẠO THƯỜNG TỔN

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI TÁM - DIỆU ĐẠO THƯỜNG TỔN

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI CHÍN - VẬT BẤT THIÊN

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP MƯỜI CHÍN - VẬT BẤT THIÊN

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP HAI MƯƠI - GIẢI ĐÁP SAI BIỆT

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI - TẬP HAI MƯƠI - GIẢI ĐÁP SAI BIỆT

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực