Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

TRONG KINH A HÀM NÓI RẤT NHIỀU VỀ LUÂN LÝ, ĐẠO ĐỨC, NHÂN QUẢ

TRONG KINH A HÀM

NÓI  RẤT NHIỀU VỀ LUÂN

LÝ, ĐẠO ĐỨC, NHÂN QUẢ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Những điều này là gì?

Cảnh giới của Kinh A Hàm. Trong Kinh A Hàm nói rất nhiều về luân lý, đạo đức, nhân quả. Giúp chúng ta, dạy chúng ta làm thế nào để không đọa vào ba đường ác. Vì chí nguyện của chúng ta ở đây, không muốn rời xa luân hồi Lục Đạo. Muốn đời sau ở nơi nhân đạo có cuộc sống tốt hơn.

Làm quan lớn hưởng phước báo lớn, họ chỉ muốn những điều này. Muốn hưởng những lạc thú của ngũ dục thất tình. Nhưng Đức Phật cũng có thể giúp chúng ta mãn nguyện. Ví dụ như người thế gian chính là tuyệt đại đa số. Bất kể là người nước nào, dân tộc nào hay Tôn Giáo nào.

Họ có muốn phát tài hay không?

Đều muốn.

Muốn thông minh trí huệ hay không?

Rất muốn.

Có muốn mạnh khoẻ trường thọ không?

Mỗi người đều muốn. Không có ai không muốn. Đức Phật nói ba loại này là quả báo. Có quả nhất định có nhân, tu nhân có thể đạt được quả báo.

Nhân là gì?

Là bố thí. Nên Đức Phật dạy chúng ta tu tài bố thí.

Mục đích là gì?

Được tài phú. Việc tốt, nhưng việc tốt sẽ biến thành việc xấu. Người xưa hay nói hoạ phước nương nhau. Trong phước có hoạ.

Hưởng phước phải làm sao để tránh hoạ này?

Chính là dạy chúng ta càng có của thì phải càng bố thí, càng bố thí thì càng nhiều, càng nhiều thì càng phải bố thí. Chỉ cần chịu bố thí ra bên ngoài sẽ không có hoạ. Giống như nước vậy, bên này chảy vào bên kia chảy ra. Nó là nước sống, là lưu động chứ không phải trôi nổi vì thuỷ tai. Nếu nó đọng lại chỉ vào mà không ra.

Được rồi, nó sẽ đầy. Như vậy thuỷ tai đã đến. Nên dạy chúng ta bố thí. Càng thí càng nhiều, càng nhiều thì càng thí, nhất định không nên giữ lại.

Nếu muốn được thông minh trí huệ thì tu pháp bố thí, cũng chính là càng thí càng nhiều. Đối với Phật Pháp không nên keo kiệt, keo kiệt với Phật Pháp lập tức xảy ra sự cố. Tiếc của, không muốn chia sẻ Phật Pháp quả báo là ba đường ác.

Hiện tại ta đang hưởng phước, nhưng khi phước hưởng hết thì đi về đâu?

Đi vào ba đường ác. Nếu không keo kiệt càng nhiều càng thí, tương lai nếu không gặp được Pháp Môn tu tập, thì cũng được sanh thiên. Gặp được Pháp Môn tu tập sẽ đến Thế Giới Cực Lạc, sẽ được thành Phật.

Đây là Phật dạy người thường như chúng ta. Người thường như chúng ta, tâm lượng chỉ lớn như vậy thôi. Chỉ có một nguyện vọng như vậy, Đức Phật sẽ cho chúng ta mãn nguyện.

Vô uý bố thí được mạnh khoẻ trường thọ. Mạnh khoẻ trường thọ cũng không thể keo kiệt, keo kiệt sẽ bị giảm phước. Chúng ta có một thân thể mạnh khoẻ trường thọ, phải nên nhớ luôn luôn giúp cho những chúng sanh khổ nạn. Như vậy càng mạnh khoẻ, càng trường thọ.

Vì sao?

Lúc này chúng ta rất hữu dụng, có thể giúp đỡ nhiều người. Nếu nói trường thọ thì khi già sẽ hưởng phước, phước hưởng hết lại ngụp lặn trong luân hồi lục đạo. Đối với công việc trong xã hội, khi đến tuổi nghỉ hưu.

Sau khi nghỉ hưu, thân thể vẫn còn rất tốt. Thế gian này không ít đoàn thể từ thiện, đoàn thể Tôn Giáo. Ở trong đó làm việc thiện không có hạn chế tuổi tác. Càng làm thân thể càng tốt.

***