Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

TU SÁM HỐI MỚI CÓ THỂ ĐOẠN ÁC THOÁT LY LỤC ĐẠO