Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ ĐẠO XƯỚC