Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

Trước tác: Bồ Tát Thiên Thân
Việt dịch: Hồng Nhơn

Số bài: 3
VÃNG SANH LUẬN GIẢNG KÝ

VÃNG SANH LUẬN GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không