Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

KHÔNG TU HẠNH PHỔ HIỀN, KHÔNG THỂ VIÊN THÀNH PHẬT ĐẠO

TẤT CẢ CÙNG TU THEO ĐỨC CỦA PHỔ HIỀN ĐẠI SĨ

TẤT CẢ CÙNG TU THEO ĐỨC CỦA PHỔ HIỀN ĐẠI SĨ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không